Pork Chop,( C)Sharon_Krulak

Pork Chop the pig, torn paper collage by Sharon Krulak

Pig torn paper collage, mixed media, by Sharon Krulak, collage artist